top of page

עצה לדרך!

 פיצוי על פי פוליסת תאונות אישיות תלמידים אינו גורע מתביעת נזק כנגד הגורם המזיק ולכן בעת הפגישה, משרדנו ייבחן את האפשרויות עד למיצוי מלוא הזכויות העומדות לרשותכם.

מה עושים עד הפניה לעו"ד?

​פונים למנהל בית הספר וממלאים טופס תביעה.
מבקשים אישור לימודים במוסד החינוכי ואישור על ימי היעדרות ילדכם מהמוסד החינוכי.

חשוב לאסוף את כל התיעוד הרפואי מהרגע הראשון וככל שהדבר מתאפשר מומלץ לצלם את מקום המפגע.

הידעת?

ביטוח תאונות אישיות תלמידים תקף 24 שעות ביממה, בין אם התאונה התרחשה בזמן המסגרת החינוכית ובין אם לאו.

הביטוח מקנה פיצוי לילד הלומד במסגרת חינוכית על פי חוק חינוך חובה, לרבות גן ילדים ובית ספר, וזאת בגין פגיעה גופנית שנגרמה לו, בכפוף לתנאי הפוליסה.

bottom of page