top of page

עצה לדרך!

רק עו"ד יכול לייצג אדם בפני וועדות הביטוח לאומי ורק עו"ד יכול להגיש ערר לבית הדין לעבודה על קביעות של הביטוח הלאומי. 

מה עושים עד הפניה לעו"ד?

אוספים את התיעוד הרפואי המלא כולל מסמכים מביקורים בקופת חולים, רופאים פרטיים, בדיקות הדמיה והפניות. 

הידעת?

תביעה לביטוח אינה מסתמכת במילוי טפסים בלבד. עם הגשת הטפסים, הביטוח הלאומי מפעיל מערך שלם של רופאים, חוקרים, פקידים אשר בוחנים את הנסיבות המפורטות בטופסי התביעה. 

 

על מנת שהתביעה תתקבל ותאושר, יש לשים דגשים על תוכן הדברים המוגשים במסגרת התביעה ואופן ניסוחם.
 

bottom of page