top of page

עצה לדרך!

אדם שנפגע במסגרת פרטית, כלומר בבית, בנופש, במסגרת ספורט חובבני וכיו"ב, וכושר תפקודו נפגע, עלול להימצא זכאי ל"דמי תאונה" למשך 90 ימים מהמוסד לביטוח לאומי .    

דמי תאונה הנם פיצוי בגין תקופה אי כושר/מחלה בהם הנפגע אינו יכול להמשיך בעבודתו. 

גם עקר/ת בית זכאים לדמי תאונה אם בעקבותיה, כושרו/ה לתפקד בבית נפגע. 

מה עושים עד הפניה לעו"ד?

פונים לקבלת טיפול רפואי בסמוך לאירוע ומציינים את נסיבות התאונה בפני הצוות הרפואי. 

במקרה שהפגיעה התרחשה כתוצאה ממפגע, מומלץ לצלם את המקום. 

במקרה של היעדרות מהעבודה יש לקבל אישורים על ימי מחלה מהרופא. 

הידעת?

חלק מפגיעות הספורט מקימות זכאות להגשת תביעה וקבלת פיצוי. 
לשם כך יש לבחון האם הפגיעה נעשתה במסגרת אירוע ספורטיבי, פעילות במכון כושר או איגוד, קבוצת פנאי או פעילות ביחידים, במסגרת חוג וכו'.

יש לבחון האם התאונה התרחשה כתוצאה ממפגע המקים עילת תביעה או אם ישנה פוליסה המכסה את האדם שנפגע במסגרת פעילות ספורטיבית.
 

bottom of page